Náš nový katalog Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Aktuality

Zde vás budeme pravidelně informovat a aktuálním dění v našem vinařství. Naleznete tu informace o různých akcích, dění na vinicích i ve sklepě a další zajímavosti ze světa vína.

Hlavní menu

1. PŘEHLÍDKA OTEVŘENÝCH SKLEPŮ - PROČ JE PÁLAVA TAK UNIKÁTNÍ - II.ČÁST (23. 06. 2012)

Druhá část miniseriálu o Pálavě přináší informace o zajímavé flóře a fauně, která vás může na výletě překvapit.

Flora -nejen z ochranářského hlediska je významný výskyt endemických, reliktních a exklávních druhů. Na skalách Děvína nad Soutěskou roste například reliktní písečnice velkokvětá, lomikámen vždyživý nebo starček celolistý či vojštítek hladký. Mezi relikty lze zařadit i ovsíř stepní, který můžeme nalézt na západním svahu Šibeničníku. Na Pálavě rostou mimo reliktních druhů i kontinentální druhy, které se k nám rozšířily z Ruska a Asie. Patří mezi ně především violka obojaká, ostřice úzkolistá, žluťucha smrdutá, kozinec rakouský nebo smldník alsaský. Od jihu se pak k nám dostala tařice horská, třemdava bílá, pryšec sivý menší, orsej blatoucholistý, kamejka modronachová, len tenkolistý, tolice rozprostřená, kuřička svazčitá, kuřička brvitá, paprska velkokvětá, drnavec lékařský, dub pýřitý, devaterka poléhavá, maceška nejmenší, ožanka horská. Pálava patří k nejseverněji položeným místům, kde se tyto rostliny vyskytují. Z oblastí na sever od Černého moře se až na Pálavu dostal třeba kručinkovec poléhavý, kručinkovec poléhavý, kosatec nízký, kosatec písečný, bezobalka sivá, sinokvět měkký, len chlupatý nebo šalvěj habešská. Ze středoevropské fóry lze jmenovat například na vápencových skalách se vyskytující macešku suťovou pravou,či lesní oměj vlčí mor, kyčelnici devítilistou, dymnivku nízkou, jaterník podléšku, nebo ostřici chlupatou. Vyskytují se zde i slanobytné rostliny, mezi které patří slanorožec rozprostřený, solnička rozprostřená nebo jitrocel přímořský. Nesmíme zapomenout ani na hvozdík Lumnitzerův pálavský, který je zdejším endemitem.

Rozmanitost fauny, stejně jako rozmanitost květeny, je rozhodující měrou způsobeno přírodními podmínkami, a to jak přítomností vápnitého substrátu, tak na české poměry výjimečně teplým a suchým podnebím. Významnou úlohu hraje přitom poloha Pavlovských vrchů na hranici dvou zoogeografických provincií - panonských stepí a středoevropského listnatého lesa. Mezi nejvýznamnější druhy fauny vyskytující se na Pálavě patří slanomilné druhy, žijící na slaniscích, která zde zůstala ještě z dob moře. Stejně jako u některých rostlin, tak i u zvířat lze říci, že Pálava je nejsevernější lokalitou jejich výskytu. Díky jedinečnosti tohoto území zde jsou i druhy, které jinde v České republice nenajdete. Jedná se například o housenice pilatky, které jsou vázány na výskyt kosatce nízkého, nebo o housenky žluťáska úzkolemého, které dávají přednost výhradně kozinci rakouskému. Skalní lomy a jeskyně jsou typické domovy především pro vrápence a netopýry - kriticky ohrožený vrápenec malý, dále netopýr velký, netopýr brvitý, a netopýr řasnatý. Pálavské lokality s výskytem netopýrů a vrápenců patří k nejvýznamnějším v České republice. Na skalách a v lomech zde hnízdí druhy, které se v poslední době stahují do blízkosti lidských sídel jako je rehek domácí, rorýs obecný, konipas bílý, nebo třeba poštolka obecná. Také zde bylo zastiženo 3-5 hnízdících párů výra velkého. Významné je i zimování vzácného zedníčka skalního. Nejtypičtějším biotopem Pavlovských vrchů jsou skalní stepi a krasové lesostepi se svou typickou faunou i flórou. Z kriticky ohrožených druhů se zde vyskytuje například jasoň dymnivkový, kudlanka nábožná, ploskoroh pestrý nebo někteří střevlíci. Tyto oblasti se mimo jiné vyznačují i masovým výskytem sarančí a kobylek. Poměrně hojně se zde vyskytují oba naše druhy otakárků, drvodělka fialová a žahalka žlutá. Z vyšších živočichů lze zde zahlédnout ještěrku zelenou, užovku hladkou. Lesostepní křoviny jsou pak hojně osídleny ptactvem. Jmenujme například pro zdejší krajinu typickou pěnici hnědokřídlou, ťuhýka obecného, nebo zde hojného, jinak kriticky ohroženého, strnada lučního. Ze savců se zde vyskytuje například bělozubka bělobřichá, nebo sysel obecný. V teplomilných doubravách lze zahlédnout lejska bělokrkého, žluvu hajní, pěnkavu obecnou, dudka chocholatého nebo strakapouda prostředního. Díky nadměrnému stavu vysoké zvěře, kdy dochází k degradaci rostlinných společenstev se zde v hojném počtu objevuje chrobák vrubounovitý (je zde největší populace v Čechách), jehož larvy se vyvíjejí v trusu kopytníků. Neobyčejně silná je zde i populace káně lesní, jestřába lesního, včelojeda lesního. Mílovický les je patrně poslední Českou lokalitou výskytu kriticky ohroženého hnědáska osikového. Tradičně vysoká je druhová rozmanitost v lužních společenstvech, od bezobratlých, kteří se vyskytují v četných tůních až po obratlovce. Za zmínku stojí například žábronožka sněžní, nebo druhy, které se vyvijejí v tůních, ale v dospělosti žijí na souši z hmyzu například, chrostíci, jepice, vážky, komáři, z obojživelníků pak kriticky ohrožený čolek velký, skokan krátkonohý, hojná je zde rosnička zelená Na březích Dyje lze najít ohryzy bobra evropského. V řece pak lze nalézt některé kriticky ohrožené mlže a ryby. Ve zdejších lužních lesích hnízdí luňák hnědý, pokouší se o to i orel mořský, který zde pod Pálavou přezimuje. Mezi významné ptáky dyjské nivy patří i cvrčilka říční, žluva hajní, lejsek bělokrký. Také bychom neměli opomenout výskyt mravence Liometopum microcephalum, který si staví hnízda v kmemech mohutných dubů letních. Zajímavou faunou, především bezobratlými, se může pochlubit i zdejší slanisko. Prokázán je výskyt šesti kriticky ohrožených druhů motýlů. Slanisko u Nesytu je jednou lokalitou v ČR, kde se vyskytuje ploštička slanomilná, dva druhy střevlíků a jeden druh sarančí. Na Pálavských rybnících pravidelně hnízdí například zvláště ohrožený chřástal vodní, konipas luční, rákosník velký, sýkořice vousatá, cvrčilka slavíková, kopřivka obecná, moták pochop, moudivláček lužní a některé potápky. Mimo to zde můžeme vidět hnízdit i takové ptáky jako je žluva hajní, krutihlav obecný, pěnice vlašská, lejsek šedý, slavík obecný, ťuhýk obecný nebo vzácný chřástal malý. K rybníkům neodmyslitelně patří i obojživelníci, kteří se zde pravidelně rozmnožují. V zemědělské krajině lze zahlédnout křepelku, koroptev nebo také skřivana polního, který zde hnízdí. Neodmyslitelnou součástí Pálavské zemědělské krajiny je i ohrožený křeček polní. Na vinících, kterých je na jižní Moravě velké množství, lze potkat hrdličky divoké či konopky obecné nebo bělořita šedého. Na okrajích polí lze pozorovat černohlavého nebo kriticky ohroženého strnada lučního. Někteří ptáci také hnízdí v sadech. V této oblasti můžeme spatřit i největšího evropského motýla martináče hrušňového. Jak je vidět z dlouhého výčtu ohrožených i méně ohrožených druhů fauny a flóry, jedná se o velice rozmanité území minimálně evropského významu, které je zapotřebí chránit. 


foto - 1. PŘEHLÍDKA OTEVŘENÝCH SKLEPŮ - PROČ JE PÁLAVA TAK UNIKÁTNÍ - II.ČÁST

 

linka_oddelovaci (4K)

3. Sezóna 2019 [10. 04. 2019]
4. Meditrina 2019 [02. 04. 2019]
6. Bacchus Madrid 2019 [19. 03. 2019]
7. Březen v Mikrosvínu [04. 03. 2019]
8. Salon vín 2019 [18. 01. 2019]
9. PF 2019! [30. 12. 2018]
10. Veselé Vánoce [24. 12. 2018]
11. Víno pro Světlušku [21. 11. 2018]
12. Prague Wine Trophy 2018 [16. 11. 2018]
13. Prague Wine Trophy 2018 [15. 10. 2018]
14. AWC Vienna 2018 [01. 10. 2018]
15. Mikulovská podoblast 2018 [07. 09. 2018]
16. Král vín 2018 [28. 08. 2018]
17. Prague Regional Champion [27. 07. 2018]
18. Oenoforum 2018 [13. 07. 2018]
19. Prázdniny zahájeny [03. 07. 2018]
20. Prague Wine Trophy 2018 [29. 05. 2018]
21. Zahajujeme naši sezónu [24. 04. 2018]
22. Vinalies Internationales 2018 [20. 03. 2018]
23. Salon vín 2018 [19. 01. 2018]
24. Mikrosvín mění svůj vzhled [12. 01. 2018]
25. Nový rok v novém [04. 01. 2018]
26. PF 2018! [31. 12. 2017]
27. Rok 2017 [29. 12. 2017]
29. Nový ročník vín 2017 [20. 11. 2017]
31. Mikulovská podoblast 2017 [19. 09. 2017]
32. Král vín 2017 [11. 09. 2017]
34. Mikulovské sklepy open [04. 07. 2017]
36. Wine Prague 2017 [23. 05. 2017]
40. Vinalies Internationales 2017 [07. 03. 2017]
43. Když mráz čaruje [02. 01. 2017]
44. Pour Féliciter 2017 [29. 12. 2016]
45. Degustace v Brně [08. 12. 2016]
47. Zbrusu nový Sekt Mikrosvín [22. 11. 2016]
48. PRAGUE WINE TROPHY - 4. KOLO [18. 11. 2016]
49. Mikros vyjel za svými klienty [03. 11. 2016]
51. Znojemská podoblast 2016 [26. 09. 2016]
52. Mikulovská podoblast 2016 [14. 09. 2016]
53. Král vín 2016 [01. 09. 2016]
54. Galerie rulandských vín 2016 [26. 08. 2016]
55. Poslední dny kralování [09. 08. 2016]
57. Novinka v řadě Flower line [01. 07. 2016]
59. Standard line 2015 [24. 06. 2016]
60. Letní sezóna [23. 06. 2016]
61. Decanter 2016 [07. 06. 2016]
63. Oenoforum 2016 [13. 05. 2016]
64. Náš sklep otevřen [13. 05. 2016]
65. Le Mondial du rosé 2016 [28. 04. 2016]
67. Nové odrůdy v ročníku 2015 [08. 04. 2016]
68. Ročník 2015 [22. 03. 2016]
69. Vinalies Internationales 2016 [10. 03. 2016]
70. Víno a sýr [04. 03. 2016]
71. Jak otevíráme víno [26. 02. 2016]
73. Goldhamer [18. 02. 2016]
74. Ryzlink vlašský 2012 VOC [10. 02. 2016]
75. Viniční traťe [03. 02. 2016]
76. Salon vín ČR 2016 [20. 01. 2016]
77. Prague Wine Week [19. 01. 2016]
78. Lahvování vína [15. 01. 2016]
79. Aktuální dění na vinicích [13. 01. 2016]
80. Ledové víno [06. 01. 2016]
81. PF 2016 [31. 12. 2015]
82. Veselé Vánoce [24. 12. 2015]
83. 4. neděle adventní [20. 12. 2015]
84. 3. neděle adventní [13. 12. 2015]
86. 2. neděle adventní [06. 12. 2015]
87. Zimní odpočinek pro vinice [02. 12. 2015]
88. 1. neděle adventní [29. 11. 2015]
89. VOC Pálava [26. 11. 2015]
90. Letošní sklizeň je u konce [13. 11. 2015]
91. Degustace Praha, Brno, Ostrava [10. 11. 2015]
92. Podzimní Wine Tour 2015 [05. 11. 2015]
93. Korek [30. 10. 2015]
94. Degustovat neznamená pít [27. 10. 2015]
96. AWC Wine Gala Night [23. 10. 2015]
98. Archivní sklep [13. 10. 2015]
100. Stavte se u nás na skleničku! [30. 04. 2015]
103. Vinařské jaro v IBC 2015 [08. 04. 2015]
107. PF 2015! [21. 12. 2014]
108. 4. adventní neděle [21. 12. 2014]
109. 3. adventní neděle [14. 12. 2014]
111. 2. adventní neděle [07. 12. 2014]
112. 1. adventní neděle [30. 11. 2014]
113. Degustace Ostrava [21. 11. 2014]
114. Zveme Vás na degustaci [10. 10. 2014]
116. Vinař roku 2014 [25. 08. 2014]
119. Veselé Velikonoce [18. 04. 2014]
123. PF 2014 [18. 12. 2013]
124. Terravino Izrael 2013 [17. 12. 2013]
125. 1. kolo Salonu vín ČR 2014 [17. 12. 2013]
126. 1. kolo Salonu vín ČR [11. 12. 2013]
127. 1. adventní neděle [02. 12. 2013]
128. LEKTORSKÁ SADA VÍN [29. 11. 2013]
129. Vinný butik na facebooku… [27. 11. 2013]
131. 4. kolo Prague Wine Trophy [14. 11. 2013]
136. FOTOSOUTĚŽ na facebooku [01. 10. 2013]
137. Vinobraní očima technologa [30. 09. 2013]
138. Mundus Vini 2013 [26. 09. 2013]
139. AWC Vienna 2013 [26. 09. 2013]
141. 3. kolo Prague Wine Trophy [16. 09. 2013]
142. Vinobraní klepe na dveře [14. 09. 2013]
154. S VÍNEM NA KONCERT ZDARMA [09. 07. 2013]
156. FOTO SOUTĚŽ [24. 06. 2013]
160. Jarovín Rosé 2013 [14. 05. 2013]
161. Valtické vinné trhy [14. 05. 2013]
164. Festival otevřených sklepů [03. 04. 2013]
169. VOC PÁLAVA [22. 12. 2012]
170. SKLIZEŇ 2012 [21. 12. 2012]
172. PF 2013 [18. 12. 2012]
174. NABÍDKA DÁRKOVÉHO BALENÍ [22. 11. 2012]
175. Akce v prodejnách WINE DEPOT [22. 11. 2012]
177. Degustace vín v Brně [31. 10. 2012]
178. Sběr hroznů [26. 10. 2012]
197. VÝSLEDKY PAŘÍŽ [12. 03. 2012]
200. MIKROSVÍN V SALONU VÍN 2012 [15. 02. 2012]
201. MIKROSVÍN NA PRAGUE WINE WEEK [18. 01. 2012]
202. GALADEGUSTACE [18. 01. 2012]
203. SKLIZEŇ ODRŮDY CHARDONNAY [16. 01. 2012]
204. MIKROSVÍN NA VLTAVĚ [06. 09. 2011]
207. NABÍDKA PRÁCE [27. 07. 2011]
209. ÚSPĚCH NA BZENECKÉM KOŠTU [01. 05. 2011]
211. SBĚR VLAŠÁKU NA ŽELEZNÉ [01. 12. 2010]
212. MIKROSVÍN MIKULOV U ANDERSENA [19. 10. 2010]
213. VINOBRANÍ V MIKROSVÍNU [15. 10. 2010]
214. MIKROSVÍN V HOTELU PAVLOV [21. 07. 2010]
215. FLOWER LINE 2009 NA TRHU! [07. 06. 2010]
216. WINE FEST V BRATISLAVĚ [20. 05. 2010]
217. VÝHERNÍ VÍKEND V MIKROSU [15. 05. 2010]
219. ROČNÍK 2010 V PRODEJI [06. 05. 2010]
220. DEGUSTACE U 12 APOŠTOLŮ [25. 03. 2010]
222. MIKROS U ZÁVOJE [16. 02. 2010]
228. FLOWER LINE 2008 V PRODEJI [31. 10. 2009]
230. MIKROS V MIROSU [24. 06. 2009]
234. MASTER OF WINE NA MORAVĚ [11. 06. 2009]
238. POZVÁNKA NA DEGUSTACI NOVINEK [01. 10. 2008]
255. ŠTIKA FORUM 2007 [19. 02. 2007]
257. PREZENTACE V8 V BRNĚ [07. 06. 2006]
&nbps;

2019 © Vinařství Mikrosvín Mikulov, a.s.
tel.: +420 518 384 123,
Mobil: +420 737 214 647 |iz